Hướng dẫn cấu hình Accesspoint bằng Laptop trên Windows 7Bạn có ADSL nhưng không có Accesspoint để phát sóng wireless. Bạn muốn chia sẻ internet cho những máy khác. Video này sẽ giúp bạn chia sẻ Internet với những máy khác bằng cách cấu hình laptop của bạn thành một Access point.

Nguồn:https://curbjumperstreeteats.com/

Leave a comment